วันพุธที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

การเขียนรายงานเชิงวิชาการ


แบบทดสอบก่อนเรียน
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10.


กิจกรรมที่ ๑ การเลือกเรื่องในการเขียนรายงานเชิงวิชาการคิดสร้างสรรค์เรื่องที่จะเขียนรายงาน
ขณะที่ศึกษา "ลิลิตตะเลงพ่าย" และ "มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์กุมาร" แล้วท่านว่าเรื่องใดที่
น่าสนใจ อยากค้นคว้า อยากศึกษาให้ลึกซึ้ง เพื่อให้รู้จริง ตอบเฉพาะชื่อเรื่องในเวลา ๓ นาที
ตอบ     คุณค่าของเรื่องลิลิตตะเลงพ่าย .
              เครื่องแต่งกายในเรื่องลิลิตตะเลงพ่าย
             ลักษณะการทำยุตหัตถีในเรื่องลิลิตตะเลงพ่าย
                ความเชื่อที่ปรากฏในลิลิตตะเลงพ่าย


กิจกรรมที่ ๒  การกำหนดทิศทางและขอบเขต คิดสร้างสรรค์เรื่องที่จะเขียนรายงานให้ท่านเลือกหัวข้อกิจกรรมที่ ๑ เพียงเรื่องเดียว แล้วฝึกเขียนจุดมุ่งหมาย  พร้อมกำหนดขอบเขตของการศึกษา
1. จุดมุ่งหมาย ความกตัญญูของพระมหาอุปราชาในเรื่องลิลิตตะเลงพ่าย จากหนังสือวรรณคดีวิจักษ์ ม.5 ขอบแขต หน้า 54-55
2. จุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาคุณค่าของเรื่องลิลิตตะเลงพ่าย จากหนังสือวรรณคดีวิจักษ์ ม.5ขอบแขต หน้า 48-49
3. จุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาลิลิตตะเลงพ่ายในฐานะวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติ จากหนังสือวรรณคดีวิจักษ์ ม.5 ขอบแขต หน้า 46-47
4. จุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาลักษณะคำประพันธ์เรื่องลิลิตตะเลงพ่าย จากหนังสือวรรณคดีวิจักษ์ ม.5 ขอบแขต หน้า 50-63

5. จุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาลักษณะการทำสงครามในเรื่องลิลิตตะเลงพ่าย จากหนังสือวรรณคดีวิจักษ์ ม.5
    ขอบแขต หน้า 43-46 และ 60-63
6. จุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างตัวละครฝ่ายไทยและฝ่ายพม่า จากหนังสือวรรณคดีวิจักษ์ ม.5 ขอบแขต หน้า 50-63
กิจกรรมที่ ๓ กำหนดรูปแบบวิธีการและระบุแหล่งข้อมูล
คำสั่ง จงอ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วบันทึกโดยนำความรู้ที่ศึกษามาใช้ กำหนดรูปแบบวิธีการเอง และอย่าลืมระบุแหล่งข้อมูลด้วย
หัวข้อใหญ่  : โลหะปราสาทปูชนียสถานหนึ่งเดียวในโลกที่เมืองไทย
หัวข้อย่อย : ความหมายของโลหะปราสาท
แหล่งข้อมูล : สกุลไทย ปีที่ ๔๐ ฉบับที่ ๒๐๕๓ (อังคารที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗) : หน้า ๖๑
 เนื้อหา : พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าอยู่หัว โปรดฯให้สร้างโลหประสาทขึ้น เหตุที่โปรดฯให้สร้างขึ้นนั้นเพื่อพระราชทานแก่พระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้า โสมนัสวัฒนาวดี พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดฯให้สร้างตามแบบของลังกา เดิมโลหปราสาทถูกโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทยบดบัง จึงทำให้การที่ กทม.รื้อโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทยทิ้ง แต่มีการสร้างพลับพลารับแขกเมืองราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ปัจจุบันโลหปราสาทตั้งอยู่บนถนนราชดำเนินกลาง  โลหปราสาทได้รับการบูรณะกันสืบต่อมาจึงทำให้มีสภาพสมบูรณ์และมีความสง่า งามมากและเป็นโลหปราสาทที่เหลืออยู่เพียงองค์เดียวในโลกเท่านั้น
กิจกรรมที่ ๔  การวางโครงเรื่อง
1. ค
2. ข
3. ข
4. ก
5. ก
กิจกรรมที่ ๕  การเรียบเรียงเนื้อหา
1. ง
2. ง
3. ค
4. ก
5.
กิจกรรมที่ ๖  การเขียนบรรณานุกรม  คำสั่ง จงพิจารณารายละเอียดต่อไปนี้แล้วทำกิจกรรมต่อไปนี้         
๑. การจัดเรียงรายละเอียดในแต่ละกลุ่มไม่ถูกต้อง
     1. คึกฤทธิ์ ปราโมช , มรว. "ซอยสวนพลู" . สยามรัฐ (๒๗ กันยายน ๒๕๒๓) : ๗
     2. บรรจบ พันธุเมธา . "นิทานนานาชาติ" สตรีสาร ๓๓ (๒๔ สิงหาคม ๒๕๒๓)
     3. สมศิริ (นามแแฝง) . ๒๕๔๔ . คู่มือเลี้ยงเด็กทารก . กรุงเทพมหานคร : แพร่พิทยา
     4. สมศิริ (นามแแฝง) . ๒๕๔๔ . คู่มือเลี้ยงเด็กทารก . กรุงเทพมหานคร : แพร่พิทยา 

     5. สิทธา พินิจภูวดล . ประทัป วาทิตทินทร ร้อยกรอง นครหลวงกรุงเทพธนบุรี :โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหลง , ๒๕๑๖
๒. จงเรียงลำดับบรรณานุกรมแต่ละเล่มให้ถูกต้องโดยนำเสนอเฉพาะหมายเลข
   5, 2, 1, 3, 4

แบบทดสอบหลังเรียน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.